Prima   -  Noutăți - TERMEN PRELUNGIT pentru concursul de ocuparea funcției vacante - Specialist în achiziții (perioadă determinată)

TERMEN PRELUNGIT pentru concursul de ocuparea funcției vacante - Specialist în achiziții (perioadă determinată)

   
06.12.2017   1334 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcției vacante de Specialist în achiziții (perioadă determinată) - 29 decembrie 2017

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Lipsa antecedentelor penale;
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs.
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române,cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare.

Competenţe şi calificări: 

 • Studii superioare în economie / drept/ administrație publică;

·         Cel puţin 1 an de experienţă în domeniul achizițiilor publice;

·         Capacităţi de analiză și responsabilitate;

·         Abilități de organizare și monitorizare a procedurilor de  licitaţie, conform Legii privind achiziţiile publice şi procedurilor special / internaționale (PRAG), solicitate de finanțatori;

·         Să organizeze şi să monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;

·         Abilități în menţinerea evidenţei exacte cu privire la activităţile achiziţiilor publice de proiect  în strictă conformitate cu legislaţia Republicii Moldova și practicile internaționale privind achiziţiile publice;

·         Capacități de coordonare a activităţilor achiziţiilor publice în echipă.

Sarcini și responsabilități:

 • Pregătirea estimărilor costurilor pentru toate activitățile planificate, asigurând ca acestea să nu depășească bugetul aprobat;
 • Asistarea grupurilor de lucru în elaborarea specificaţiilor tehnice ale mărfurilor, estimărilor pentru lucrări, termenilor de referinţă pentru servicii şi listei de furnizori / executori / consultanţi calificaţi;
 • Responsabil de procedurile de achiziționare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor ce cad sub incidența Legii 131/03.07.2015, prin sistemul de achiziție electronica in conformitate cu cerințele legislative;
 • Elaborarea rapoartelor/dărilor de seamă cu privire la procedura de achiziţie care va fi prezentată spre examinare inclusiv la AAP sau finanțatori;
 • Responsabil de verificarea documentelor referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate, lucrările efectuate de executori sau rapoartele întocmite de consultanţi;
 • Conlucrarea cu secțiile ADR pentru inițierea elaborării caietelor de sarcini în cadrul agenției sau de către experții contractați;
 • Respectarea pragurilor de publicare, termenilor de pregătire și de prezentare a documentelor, de informare a părților implicate, de îndeplinire a altor acțiuni în conformitate cu legea;
 • Este responsabil în cadrul proceselor de contestare a procedurilor de achiziție;
 • Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de directorul ADR și/sau șeful secției finanțe și achizitii publice.

Program de lucru: deplin (8 ore/zi) 

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
 • Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
 • Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
 • Acte legislative și normative.

Persoanele interesate pot depune personal, prin poștă sau e-mail, dosarul de concurs care va conține:

1.      CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);

2.      Copia buletinului de identitate;

3.      Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educației obținute;

4.      Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

Data limită pînă cînd poate fi depus dosarul de concurs este 29 decembrie 2017

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
 • Persoană de contact: Neaga Natalia, Specialist resurse umane (268) 2 64 10