Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist în achiziții (perioadă determinată)

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist în achiziții (perioadă determinată)

   
29.07.2019   414 Accesări  

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Lipsa antecedentelor penale;
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs.
 • Experiența în utilizarea pachetelor de calculatoare și de software pentru birou (MS Word, Excel etc.) și cunoașterea avansată a pachetelor de calcul tabelar și de baze de date, este preferată experiența în gestionarea sistemelor de management web.
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române, cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • Competențe puternice interpersonal, inclusiv capacitatea de a comunica în mod eficient cu persoane dintr-o varietate de medii;
 • Abilități excelente de planificare și organizare

Competenţe şi calificări: 

 • Studii superioare în economie / drept/ adminsitrație publică;
 • Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul achizițiilor publice;
 • Capacităţi de analiză și responsabilitate;
 • Abilități de organizare și monitorizare a procedurilor de licitaţie, conform Legii privind achiziţiile publice şi procedurilor speciale/internaționale (PraG), solicitate de finanțatori;
 • Abilitatea de a administra și executa o gamă largă de activități specializate legate de managementul contractelor, activelor și achizițiilor, inclusiv organizarea și desfășurarea proceselor de achiziții, implementarea strategii lor de contract și de aprovizionare, raportarea, controlul activelor;
 • Să organizeze şi să monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Experiența anterioară în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare sau activitatea conexă pentru o organizație de donatori, o companie de consultanță sau un ONG este un avantaj foarte puternic.
 • Abilități și experiență la utilizarea platformelor electronice de achiziții publice SIA RSAP și M-Tender.
 • Abilități în menţinerea evidenţei exacte cu privire la activităţile achiziţiilor publice de proiect în strictă conformitate cu legislaţia Republicii Moldova și practicile internaționale privind achiziţiile publice;
 • Capacități de coordonare a activităţilor achiziţiilor publice în echipă.

Sarcini și responsabilități:

 • Pregătirea estimărilor costurilor pentru toate activitățile planificate, asigurând ca acestea să nu depășească bugetul aprobat;
 • Asistarea grupurilor de lucru în elaborarea specificaţiilor tehnice ale mărfurilor, estimărilor pentru lucrări, termenilor de referinţă pentru servicii şi listei de furnizori / executori / consultanţi calificaţi;
 • Responsabil de procedurile de achiziționare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor ce cad sub incidența Legii 131/03.07.2015, prin sistemul de achiziție electronica in conformitate cu cerințele legislative;
 • Elaborarea rapoartelor/dărilor de seamă cu privire la procedura de achiziţie care va fi prezentată spre examinare inclusiv la AAP sau finanțatori;
 • Responsabil de verificarea documentelor referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate, lucrările efectuate de executori sau rapoartele întocmite de consultanţi;
 • Conlucrarea cu secțiile ADR pentru inițierea elaborării caietelor de sarcini în cadrul agenției sau de către experții contractați;
 • Respectarea pragurilor de publicare, termenilor de pregătire și de prezentare a documentelor, de informare a părților implicate, de îndeplinire a altor acțiuni în conformitate cu legea;
 • Este responsabil în cadrul proceselor de contestare a procedurilor de achiziție;
 • Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de directorul ADR și/sau șeful secției finanțe și achizitii publice.

Program de lucru: deplin (8 ore/zi) 

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
 • Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • H.G. Nr. 1129 din  21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an;
 • H.G. Nr. 987 din  10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 • H.G. nr. 1419 din  28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice;
 • H.G. Nr. 667 din  27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privirela activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
 • H.G. Nr. 669 din  27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind  achiziţiile publice de lucrări;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
 • Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
 • Acte legislative și normative.

Persoanele interesate pot depune personal, prin poștă sau e-mail, dosarul de concurs care va conține:

1.      CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);

2.      Copia buletinului de identitate;

3.      Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educației obținute;

4.      Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

Data limită pînă cînd poate fi depus dosarul de concurs este 20 august 2019

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
 • Persoană de contact: Neaga Natalia, Specialist resurse umane (268) 2 64 10
Arrow Prev

              

          

Arrow Next