Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist în achiziții (perioadă determinată)

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist în achiziții (perioadă determinată)

   
22.05.2020   534 Accesări  

Funcție vacantă: Specialist în achiziții publice (1 unitate / perioadă determinată)

Scopul general al funcției:

 • Asigurarea și organizarea licitaţiilor, conform Legii privind achiziţiile publice şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori.
 • Să fie responsabil pentru operaţiile generale de achiziţii publice ale ADR Centru, în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova și procedurilor internaționale (PRAG);
 • Să organizeze şi să monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţă exactă cu privire la activităţile achiziţiilor publice de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind achiziţiile publice;
 • Să coordoneze activităţile achiziţiilor publice.

Specialistul în achiziții publice va fi angajat în cadrul Secției MIP prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

 Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs.
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
 • Experiența în utilizarea pachetelor de calculatoare și de software pentru birou (MS Word, Excel etc.) și cunoașterea avansată a pachetelor de calcul tabelar și de baze de date, este preferată experiența în gestionarea sistemelor de management web.
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române,cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • Abilități excelente de planificare și organizare

Competenţe şi calificări: 

 • Studii superioare în economie / drept / adminsitrație publică;
 • Cel puţin 2 ani de experienţă în domeniul achizițiilor publice;
 • Capacităţi de analiză și responsabilitate;
 • Abilitatea de organizare și monitorizare a procedurilor de licitaţie, conform Legii privind achiziţiilor publice şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori;
 • Să fie responsabil pentru operaţiile generale de achiziţii publice, în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova și procedurilor internaționale (PRAG);
 • Să organizeze şi să monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţa exactă cu privire la activităţile achiziţiilor publice de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind achiziţiile publice;
 • Să coordoneze activităţile achiziţiilor publice cu alte subdiviziuni direcţii conexe.

Sarcini și responsabilități:

 • Pregătirea estimărilor costurilor pentru toate activitățile planificate, asigurând ca acestea să nu depășească bugetul aprobat;
 • Asistarea grupurilor de lucru în schiţarea şi pregătirea planului de achiziţii şi utilizarea metodelor adecvate pentru fiecare achiziţie;
 • Asistarea grupurilor de lucru în elaborarea specificaţiilor tehnice ale mărfurilor, estimărilor pentru lucrări, termenilor de referinţă pentru servicii şi listei de furnizori / executori / consultanţi calificaţi;
 • Expedierea cererilor de oferte, receptarea şi înregistrarea ofertelor;
 • Pregătirea procedurilor de evaluare a ofertelor;
 • Elaborarea rapoartelor/dărilor de seamă cu privire la procedura de achiziţie care va fi prezentată spre examinare inclusiv la AAP sau finanțatori;
 • Prezentarea informaţiei cu privire la câştigarea contractelor;
 • Verificarea documentelor referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate, lucrările efectuate de executori sau rapoartele întocmite de consultanţi;
 • Pregătirea fişierelor pentru toate documentele de proiect şi prezentarea fişierelor la AAP, MADRM şi auditorilor la cerere;
 • Coaserea, ştampilarea şi numerotarea dosarului achiziţiei publice după semnarea contractului;
 • Este responsabil de achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor ce sunt sub incidența Legii 131/03.07.2015, prin sistemul de achiziție electronică, efectuând efectiv procedura de achiziție, respectând întocmai prevederile legislației în vigoare;
 • Desfășurarea procedurilor de achiziționare a serviciilor pentru elaborarea parametrilor tehnici și caietelor de sarcini. Conlucrarea cu secțiile ADR pentru inițierea elaborării caietelor de sarcini în cadrul agenției sau de către experți contractați;
 • Respectarea pragurilor de publicare, termenilor de pregătire și de prezentare a documentelor, de informare a părților implicate, de îndeplinire a altor acțiuni în conformitate cu legea;
 • Este responsabil în cadrul proceselor de contestare a procedurilor de achiziție: de pregătirea răspunsurilor, de prezentarea informațiilor și dosarelor Agenției Achiziții Publice și alte operațiuni în conformitate cu legea;
 • Desfășurarea procedurilor de includere a operatorilor economici de rea-credință în lista de interdicție;
 • Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de directorul ADR și/sau șeful secției finanțe și achizitii publice.

Program de lucru: deplin (8 ore/zi)

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Regulamentul GIZ Moldova în domeniul achizițiilor publice (http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&)
 •  GHIDUL ofertantului (versiune nouă), în conformitate cu Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (http://adrcentru.md/lib.php?l=ro&idc=592&t  )
 • Acte legislative și normative.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute ;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.

Date de contact:

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
 • Persoană de contact: Neaga Natalia, Jurist/Specialist resurse umane (268) 2 64 10

 Data limită până când poate fi depus dosarul este 30 iunie 2020.

Arrow Prev

              

          

Arrow Next