Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Contabil (1 unitate pe perioadă determinată)

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Contabil (1 unitate pe perioadă determinată)

   
22.05.2020   436 Accesări  

Funcție vacantă: Specialist în contabilitate (1 unitate / perioadă determinată)

Scopul general al funcției:

 • Asigurarea evidența contabilă a proiectelor în domeniile AAC și EE cu finanțare din surse UE.
 • Să asigurare executarea bugetelor proiectelor în conformitate cu acordurile de finanțare.
 • Pregătirea tuturor rapoartelor către finanțatori în termeni utili;

Specialistul în contabilitate va fi angajat în cadrul Secției Administrative prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

 Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs.
 • Studii: Superioare, de licenţă şi masterat sau echivalente  în domeniul evidenţei contabile.
 • Experienţă profesională: minimum 3 ani stagiu de muncă în domeniul contabilităţii.
 • Cunoaşterea legislaţiei RM în vigoare, a normelor, metodologiilor domeniului de activitate;
 • Abilităţi excelente personale şi de comunicare;
 • Cunoştinţe excelente oral şi în scris a limbilor româna şi rusă;
 • Cunoşterea programei 1-C;
 • Cunoştinţe de operare  la calculator: Word, Excel; Internet.

Competenţe şi calificări: 

 • Capacităţi de analiză și responsabilitate;
 • Abilitatea de organizare și monitorizare a proiectelor, conform Legislației în vigoare şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori;
 • Să fie responsabil pentru procedura de monitorizare a operaţiunilor generale de implementare a proiectelor conform procedurilor internaționale (PRAG);
 • Să participle la organizezea achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţa contabilă exactă cu privire la activităţile de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale;
 • Să coordoneze activităţile în cadrul proiectului cu alte subdiviziuni direcţii conexe.


Sarcini și responsabilități:

 • Asigură colectarea, indentificarea, gruparea ,prelucrarea şi verificarea documentelor contabile în format electronic programa 1-C.;
 • Organizează înregistrarea intrărilor activelor materiale şi nemateriale pe termen lung cu orice titlu, a materialelor, a mijloacelor băneşti şi a altor bunuri ale ADR Centru;
 • Pregătirea solicitărilor de finanțare către finanțatori în cadrul implementării proiectelor în timp util;
 • Pregătirea tranzacțiilor financiare în baza documentelor confirmative;
 • Pregătirea rapoartelor privind implementarea proiectelor către finanțatori;
 • Asigurarea ca toate articolele de venituri şi cheltuieli să fie înregistrate în registrele locale şi cărţi în conformitate cu cerinţele juridice din Republica Moldova şi politica contabilă a ADR;
 • Executarea financiară a proceselor - verbale de execuție a lucrărilor, serviciilor şi achiziţionarea de bunuri la implementarea proiectelor din RDC în cadrul ADR Centru;
 • Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de contabil șef.
 • Răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, Regulamentului ADR Centru, manualului intern al Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru.
 • Răspunde de examinarea demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare;
 • Răspunde de sporirea competenţei sale profesionale.

Program de lucru: deplin (8 ore/zi)

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea contabilității și raportării financiare Nr. 287
 • HG nr.743 din 11 iunie 2002 "Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Regulamentul GIZ Moldova în domeniul achizițiilor publice (http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&)
 • Acte legislative și normative.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute ;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.

Date de contact:

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
 • Persoană de contact: Neaga Natalia, Jurist/Specialist resurse umane (268) 2 64 10

 Data limită până când poate fi depus dosarul este 30 iunie 2020.

Arrow Prev

              

          

Arrow Next