print
ADR Centru anunță concurs repetat de angajare pentru funcția de Specialist în contabilitate (1 unitate / perioadă determinată)
01.12.2020
963 Accesări

Funcție vacantă: Specialist în contabilitate (1 unitate / perioadă determinată)

Scopul general al funcției:

 • Asigurarea evidența contabilă a proiectelor în domeniile AAC și EE cu finanțare din surse UE.
 • Să asigurare executarea bugetelor proiectelor în conformitate cu acordurile de finanțare.
 • Pregătirea tuturor rapoartelor către finanțatori în termeni utili;

Specialistul în contabilitate va fi angajat în cadrul Secției Administrative prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

 Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs.
 • Studii: Superioare, de licenţă şi masterat sau echivalente  în domeniul evidenţei contabile.
 • Experienţă profesională: minimum 1 an stagiu de muncă în domeniul contabilităţii.
 • Cunoaşterea legislaţiei RM în vigoare, a normelor, metodologiilor domeniului de activitate;
 • Abilităţi excelente personale şi de comunicare;
 • Cunoştinţe excelente oral şi în scris a limbilor româna şi rusă;
 • Cunoşterea programei 1-C;
 • Cunoştinţe de operare  la calculator: Word, Excel; Internet.

Competenţe şi calificări: 

 • Capacităţi de analiză și responsabilitate;
 • Abilitatea de organizare și monitorizare a proiectelor, conform Legislației în vigoare şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori;
 • Să fie responsabil pentru procedura de monitorizare a operaţiunilor generale de implementare a proiectelor conform procedurilor internaționale (PRAG);
 • Să participle la organizezea achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţa contabilă exactă cu privire la activităţile de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale;
 • Să coordoneze activităţile în cadrul proiectului cu alte subdiviziuni direcţii conexe.


Sarcini și responsabilități:

 • Asigură colectarea, indentificarea, gruparea ,prelucrarea şi verificarea documentelor contabile în format electronic programa 1-C.;
 • Organizează înregistrarea intrărilor activelor materiale şi nemateriale pe termen lung cu orice titlu, a materialelor, a mijloacelor băneşti şi a altor bunuri ale ADR Centru;
 • Pregătirea solicitărilor de finanțare către finanțatori în cadrul implementării proiectelor în timp util;
 • Pregătirea tranzacțiilor financiare în baza documentelor confirmative;
 • Pregătirea rapoartelor privind implementarea proiectelor către finanțatori;
 • Asigurarea ca toate articolele de venituri şi cheltuieli să fie înregistrate în registrele locale şi cărţi în conformitate cu cerinţele juridice din Republica Moldova şi politica contabilă a ADR;
 • Executarea financiară a proceselor - verbale de execuție a lucrărilor, serviciilor şi achiziţionarea de bunuri la implementarea proiectelor din RDC în cadrul ADR Centru;
 • Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de contabil șef.
 • Răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, Regulamentului ADR Centru, manualului intern al Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru.
 • Răspunde de examinarea demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare;
 • Răspunde de sporirea competenţei sale profesionale.

Program de lucru: deplin (8 ore/zi)

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea contabilității și raportării financiare Nr. 287
 • HG nr.743 din 11 iunie 2002 "Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Regulamentul GIZ Moldova în domeniul achizițiilor publice (http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&)
 • Acte legislative și normative.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute ;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.

Date de contact:

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail:  adrcentru@adrcentru.gov.md
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
 • Persoană de contact: Neaga Natalia, Jurist (268) 2 64 10

 Data limită până când poate fi depus dosarul este 29 decembrie 2020.

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Centru