print
ADR Centru anunță concurs pentru funcția vacantă de specialist în planificare și cooperare regională
29.03.2023
671 Accesări

Subdiviziunea: Secția planificare și cooperare regională

Funcția: specialist în planificare și cooperare regională - 1 unitate

Responsabilități: 

-  Analizează situaţia social-economică, necesităţile şi oportunităţile de dezvoltare a  regiunii;

-  Desfășoară activități de cercetare, analiză și prognoză; 

-  Elaborează documentele de planificare și programare regională;

-  Coordonează dezvoltarea domeniului de intervenție dezvoltarea urbană, la nivel regional și local;

-  Contribuie la formarea parteneriatelor şi schemelor participative ale grupurilor regionale pentru planificarea strategică din cadrul procesului de formare a politicilor  regionale;

-  Elaborează și actualizează programul operațional regional;

-  Elaborează planul anual de activitate al agenției;

-  Contribuie la consolidarea capacităţilor grupurilor regionale pentru planificare şi luare a deciziilor;

-  Organizează evenimente de consolidare a capacităților în RDC;

-  Participă la consolidarea capacităților APL și altor actori de nivel local și regional;

-  Participă în grupurile de lucru conduse de ADR sau alte instituţii conexe în domeniul DR;

Participă la elaborarea propunerilor de proiecte.

Condițiile de participare la concurs:

-  Deține cetățenia Republicii Moldova;

-  Posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite pe teritoriul R. Moldova, în limitele stabilite de lege;

-  Are capacitate deplină de exercițiu;

-  Nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

-  Are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

-  Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Cerințe specifice:

Studii: superioare în domeniul administrației publice, managementului, științelor economice, dezvoltării regionale, planificării strategice etc.

Cunoştinţe:

-  Cunoașterea legislației și actelor normative în domeniu;

-  Cunoașterea documentelor de politici naționale și regionale în domeniu;

-  Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională;

-  Abilităţi de utilizare a computerului: MS Windows, MS Office, Web browsing.

Lista de bibliografie pentru interviul de angajare:

Legea Nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

Hotărârea Guvernului Nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

Hotărârea Guvernului Nr. 172/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale

Legea Nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală

Hotărârea Guvernului Nr. 152/2022 сu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală

Hotărârea Guvernului Nr. 916/2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027

Hotărârea Guvernului Nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028

Programul Operațional Regional Centru 2022 - 2024, poate fi accesat aici: http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=540&id=4045&t=/Regiunea-de-Dezvoltare-Centru/Planificare-i-programare-regionala/Strategii-i-programe-regionale/Programul-Operational-Regional-Centru-2022-2024/

Hotărârea Guvernului Nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice. 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

-  CV- ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);

-  Copia buletinului de identitate;

-  Documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

-  Documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar.

 Data limită de depunere a dosarului de concurs este 20.04.2023.

Tel./fax: (0268)  2 26 92

E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV

Persoană de contact: Tatiana Caracuian, tel. (0268) 2 26 92

Copyright © 2023 Agenția de Dezvoltare Regională Centru