print
ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea autovehicolului prin procedura de achiziție LICITAȚIE/GIZ
01.07.2020
606 Accesări

1.   Denumirea autorității contractante: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

2.   IDNO: 1009601000289 

3.   Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

4.   Numărul de telefon/fax: 0 (268) 2-26-92, e-mail: adrsud@gmail.com

5.   Adresa de e-mail și de internet a autoritățiicontractante: e-mail: oficiu.adrc@gmail.com 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: M-Tender ID: ocds-b3wdp1-MD-1593607685590

6.   Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

7.   Cumpărătorulinvităoperatoriieconomiciinteresați, care îi pot satisfacenecesitățile, săparticipe la procedura de achizițieprivindlivrareaurmătoarelorbunuri:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor solicitate

Unitatea de măsură

Canti 

tatea

Specificareatehnicădeplinăsolicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată
fără TVA

1

34100000-8

Autovehicul

buc

1

DATE TEHNICE

Anul producerii minim 2019

Tip caroserie - Microbuz

Tracțiune - 4x2

Cutie de viteză - Automată

Capacitate Motor - Min. 1950 cm3

Putere minimă - 140 CP

Normă de poluare - minim Euro5

Carburant - Disel

Parcurs maxim - 50 km

Locuri pasageri - 8+1

- starea exterioară, interioară și a echipamentului tehnic impecabilă - nou;Securitate:

        - Sistem ABS (sau echivalent); ASR (sau echivalent);

        EDS (sau echivalent); ESP (sau echivalent);

- Airbag-uri - frontale, laterale și cortină 

        - Servodirectie volan


Sistem antifurt

- Imobilizator

- Închidere centralizată cu telecomandă

Iluminare

- Faruri anticeață


Vizibilitate

- Geamuri laterale, fata si spate, in spatiul   

depozitare/pasageri, stinga/dreapta

- oglinzi exterioare reglabil electric si incalzire

- geamuri față acționate electric

- Blocarea ușii culisante în spațiul pasagerilor     


Confort:

- Senzori parcare spate

- Asistent de parcare cu camera spate

- Sistem audio cu Interfață wireless pentru telefonul mobil (Bluetooth) cu ecran touch screen, USB, AUX-IN

- Sistem de climatizare în cabina soferului + al doilea în spațiul pasagerilor

- Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime

- tapitărie interior cu materiale textile sau piele

-  Scaun șofer cu reglaj pentru înalțime. Cotiere pentru scaunul soferului

        - Bancheta dubla in rindul 2 din partea stângă. Scaun

        separat cu sistem Easy Entry din dreapta

        - Bancheta de 3 locuri in rindul 3, rabatabilă


Culoare caroserie - Albă , Gri  metalizat sau Negru metalizat

Altele:

        - Bare de protecție în culoarea caroseriei;

- Protecție compartimentului motorului

- Roată de rezervă

- Jante din aliaj R16-R18

- Trusă de scule și cric

       - Trusa medicala, stingator, triunghi și vesta

       reflectorizantă


- Garantie minim 24 luni sau minim 100 000 km

795622,00

Valoarea estimativă totală


8.     În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru un singur lot

9.        Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

10.    Termenii și condițiile de livrare solicitați: 10 zile lucrătoare după semnarea contractului

11.    Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

12.  Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):nu se aplică 

13.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 

14.  Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

 

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Oferta (F 3.1; F 4.1 şi F 4.2)

Formulare F 3.1; F 4.1 şi F 4.2 semnate electronic de către operatorul economic.

!!!  Cu TVA la cota 0 (zero)  !!!

Obligatoriu

2

Garanție pentru ofertă (F 3.2)

Valoarea garanției 1 % din valoarea ofertei

Obligatoriu

3

Documentul ce atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor

Acordul de parteneriat cu producătorul sau a documentului care confirma dreptul ofertantului de livrare fiind autorizat de producatorul unităților de transport, semnat electronic de către operatorul economic.

Obligatoriu

4

Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție plasate în raza mun. Chișinău.

Semnată electronic de către operatorul economic

Obligatoriu

5

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Obligatoriu

6

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC).

original, eliberat de FISC pentru rezidenți sau echivalentul acestuia pentru participanți nerezidenți, confirmat prin ștampila și semnătura Participantului.

Obligatoriu

7

Parametrii tehnici

Parametrii tehnici a automobilelor propuse + foto

Obligatoriu

8

Experienţă de întreţinere

Experienţă de întreţinere şi deservire auto a mărcii prezentate de minimum 5 ani pe piaţa Republicii Moldova

Obligatoriu

9

Rechizitele bancare

Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului

Obligatoriu

10

DUAE

Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului

Obligatoriu

Notă: În cazul în care documentele oferte lor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură electronică acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normative în vigoare. ,,Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta, cu anexarea documentului confirmativ (procura) ce atestă delegarea persoanei împuternicite. Totodată, pentru ofertele depuse de către nerezidenți prin intermediul reprezentantului, va fi anexată procura privind delegarea persoanei împuternicite de a depune oferta, cu apostilă în modul stability în țara de origine, cu aplicarea semnăturii electronice".

 

15.    Criteriul de evaluareaplicatpentruadjudecareacontractului: cel mai mic preț

16.    Termenullimită de depunere/deschidere a ofertelor:

-        până la: ora 11:00

-        pe: 21.07.2020

17.    Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul M-Tender

18.    Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

19.    Locul deschiderii ofertelor:  electronic, prin intermediul M-Tender

20.    Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin M-Tender

21.    Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

22.  Respectivul contract se referă la un proiectși/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova.

23.    Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefancel Mare șiSfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

24.  Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr.7 din 18.02.2020. 

25.    Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:01.07.2020

26.    În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se vautiliza/acceptasau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

DA

sistemul de comenzi electronice

NU

facturarea electronică

DA

plățile electronice

DA

27.   Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

28.    Alte informații relevante:

!!!  TVA la cota 0 (zero)  !!!

În conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09.04.2015 și în conformitate cu art. 104, alin. c1 „Livrările scutite de TVA cu drept de deducere" al Codului Fiscal, serviciile și mărfurile procurate în cadrul activității Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, GIZ (anterior-Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei, GTZ), codul fiscal 42297012, se scutesc de TVA, cu drept de deducere (8721152310221- „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (faza II)", Monitorul Oficial nr.451-463 (6374-6386) din 29.12.2017, Agenția de Dezvoltare Regională Centru este specificată ca beneficiar al Acordului de Finanțare nr.81246250 din 23.09.2019 finanțat de către GIZ.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru